Litvínovice
820 000 Kč
České Budějovice
1 600 000 Kč
Číměř
1 250 000 Kč
Římov
750 000 Kč
Dívčice
1 990 000 Kč
Hůry
1 250 000 Kč
Pavlov
2 490 000 Kč
Nová Bystřice
2 900 000 Kč
Borovany
840 000 Kč
Vrábče
4 630 000 Kč
 
Nabídka
Druh nemovitosti
Kraj
Slevy, novinky
Obec, ulice
 
 

Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

se změnami: 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 299/2011 Sb., 53/2012 Sb., 165/2012 Sb., 318/2012 Sb.
uveřejněno v:  č. 115/2000 Sbírky zákonů na straně 5314
schváleno: 25.10.2000 účinnost od:01.01.2001
 

406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb. (část), 186/2006 Sb. Změna: 393/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 177/2006 Sb. (část) Změna: 223/2009 Sb. Změna: 299/2011 Sb. Změna: 53/2012 Sb. Změna: 165/2012 Sb. Změna: 318/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ § 1 Předmět zákona
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie^1) (dále jen
  "Unie") a stanoví:

  a) některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a
  povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií,

  b) pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické
  koncepce a Státního programu na podporu úspor energie a využití
  obnovitelných a druhotných zdrojů energie,

  c) požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie,

  d) požadavky na uvádění spotřeby energie a jiných hlavních zdrojů na
  energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie,

  e) požadavky na informování a vzdělávání v oblasti úspor energie a
  využití obnovitelných a druhotných zdrojů.

  § 2

  Základní pojmy

  (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a) nakládáním s energií výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod,
  spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností,

  b) obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie,
  jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální
  energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy,
  energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních
  vod a energie bioplynu,

  c) druhotným energetickým zdrojem využitelný energetický zdroj, jehož
  energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a
  konečné spotřebě energie, při uvolňování z bituminózních hornin včetně
  degazačního a důlního plynu nebo při energetickém využívání nebo
  odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo
  při jiné hospodářské činnosti,

  d) energetickým hospodářstvím soubor technických zařízení a budov
  sloužících k nakládání s energií,

  e) účinností užití energie míra efektivnosti energetických procesů,
  vyjádřená poměrem mezi úhrnnými energetickými výstupy a vstupy téhož
  procesu, vyjádřená v procentech,

  f) energetickou náročností budovy vypočtené množství energie nutné pro
  pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění,
  chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a
  osvětlení,

  g) kotlem zařízení, v němž se spalováním paliv získává pouze tepelná
  energie, která se předává teplonosné látce,

  h) klimatizačním systémem zařízení pro úpravu teploty, vlhkosti,
  čistoty a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí včetně zařízení pro
  distribuci tepla, chladu a vzduchu, která jsou součástí budovy,

  i) vytápěním proces sdílení tepla do vytápěného prostoru zajišťovaný
  příslušným technickým zařízením za účelem vytváření tepelné pohody či
  požadovaných standardů vnitřního prostředí,

  j) ústředním vytápěním nebo chlazením vytápění nebo chlazení, kde zdroj
  tepla nebo chladu je umístěn mimo vytápěné nebo chlazené prostory a
  slouží pro vytápění nebo chlazení vícebytových či nebytových prostor,

  k) jmenovitým výkonem nejvyšší tepelný výkon, vyjádřený v kW, uvedený
  výrobcem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu a při účinnosti
  uvedené výrobcem,

  l) jmenovitým chladicím výkonem klimatizačního systému jmenovitý příkon
  pohonu zdroje chladu udaný výrobcem,

  m) průkazem energetické náročnosti dokument, který obsahuje stanovené
  informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy,

  n) energetickým auditem písemná zpráva obsahující informace o stávající
  nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém
  hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem
  a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na
  zvýšení  úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně
  doporučení k realizaci,

  o)  energetickým  posudkem písemná zpráva obsahující informace o
  posouzení  plnění  předem stanovených technických, ekologických a
  ekonomických  parametrů určených zadavatelem energetického posudku
  včetně výsledků a vyhodnocení,

  p)  budovou  nadzemní  stavba a její podzemní části, prostorově
  soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní
  konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí,

  q) ucelenou částí budovy podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je
  určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena,

  r) celkovou energeticky vztažnou plochou vnější půdorysná plocha všech
  prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená
  vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy,

  s) větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy na více než 25
  % celkové plochy obálky budovy,

  t) obálkou budovy soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové
  hranici  celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému
  prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v
  přilehlém  nevytápěném  prostoru, sousední nevytápěné budově nebo
  sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu,

  u) technickým systémem budovy zařízení určené k vytápění, chlazení,
  větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, přípravě teplé vody, osvětlení budovy
  nebo její ucelené části nebo pro kombinaci těchto účelů,

  v) nákladově optimální úrovní stanovené požadavky na energetickou
  náročnost budov nebo jejich stavebních nebo technických prvků, která
  vede k nejnižším nákladům na investice v oblasti užití energií, na
  údržbu,  provoz  a likvidaci budov nebo jejich prvků v průběhu
  odhadovaného ekonomického životního cyklu,

  w) budovou s téměř nulovou spotřebou energie budova s velmi nízkou
  energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu
  pokryta z obnovitelných zdrojů.

  (2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí

  a) výrobkem spojeným se spotřebou energie výrobek, jenž má při
  používání dopad na spotřebu energie a jenž je uveden na trh nebo do
  provozu, a dále části, které jsou určeny k zabudování do výrobku
  spojeného se spotřebou energie a které jsou uváděny na trh anebo do
  provozu jako jednotlivé části pro konečné uživatele a jejichž vliv na
  životní prostředí lze posoudit samostatně,

  b) součástmi a podsestavami části určené k zabudování do výrobku
  spojeného se spotřebou energie, jež nejsou uváděny na trh nebo do
  provozu jako jednotlivé části pro konečné uživatele, anebo u nichž
  nelze posoudit vliv na životní prostředí samostatně,

  c)  energetickým štítkem označení výrobku spojeného se spotřebou
  energie, které obsahuje údaje o spotřebě energie a jiných hlavních
  zdrojů spotřebovaných v souvislosti s tímto výrobkem,

  d) informačním listem normalizovaný přehled informací týkající se
  výrobku spojeného se spotřebou energie,

  e) ekodesignem začlenění prvků nebo funkcí výrobku spojeného se
  spotřebou energie, které mohou mít vliv na životní prostředí během
  životního  cyklu tohoto výrobku, do návrhu výrobku spojeného se
  spotřebou energie s cílem zlepšit vliv výrobku na životní prostředí
  během celého životního cyklu,

  f) jinými hlavními zdroji voda, chemikálie nebo jakékoli jiné látky
  spotřebované výrobkem při běžném používání,

  g) uvedením na trh první zpřístupnění výrobku spojeného se spotřebou
  energie na trhu Unie za účelem jeho distribuce nebo používání v Unii za
  úplatu, bez ohledu na způsob prodeje, nebo bezúplatně,

  h) uvedením do provozu první použití výrobku spojeného se spotřebou
  energie uživatelem v členském státě Unie k účelu, pro který byl
  zhotoven,

  i) výrobcem osoba vyrábějící výrobek spojený se spotřebou energie a
  která hodlá uvést výrobek na trh nebo do provozu, a to pod svým jménem,
  popřípadě obchodním označením,

  j) zplnomocněným zástupcem osoba usazená v Unii, která byla výrobcem
  písemně pověřena k tomu, aby jeho jménem plnila zcela nebo zčásti
  povinnosti vyplývající z tohoto zákona,

  k) dovozcem osoba usazená v Unii, která uvádí na trh nebo do provozu v
  Unii výrobek spojený se spotřebou energie ze třetí země,

  l) dodavatelem výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce v Unii nebo
  dovozce, uvádějící výrobek spojený se spotřebou energie na trh nebo do
  provozu v Unii; pokud tito neexistují, považuje se za dodavatele
  jakákoli osoba, která uvádí na trh nebo do provozu v Unii výrobky
  spojené se spotřebou energie, na něž se vztahuje tento zákon,

  m) obchodníkem osoba, která prodává, pronajímá, nabízí ke koupi na
  splátky nebo předvádí výrobky spojené se spotřebou energie konečným
  uživatelům.

  HLAVA II

  ENERGETICKÉ KONCEPCE

  § 3

  Státní energetická koncepce

  (1) Státní energetická koncepce je strategickým dokumentem s výhledem
  na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu
  s potřebou zabezpečit základní funkce státu a s potřebami hospodářského
  a společenského rozvoje i za krizové situace, včetně ochrany životního
  prostředí, sloužícím i pro vypracování územních energetických koncepcí.

  (2) Návrh státní energetické koncepce zpracovává Ministerstvo průmyslu
  a obchodu (dále jen "ministerstvo") a předkládá jej ke schválení vládě.

  (3) Naplňování státní energetické koncepce vyhodnocuje ministerstvo
  nejméně jedenkrát za 5 let a o výsledcích vyhodnocení informuje vládu.
  V případě potřeby ministerstvo zpracovává návrhy na změnu státní
  energetické koncepce a předkládá je ke schválení vládě.

  § 4

  Územní energetická koncepce

  (1) Územní energetická koncepce vychází ze státní energetické koncepce
  a obsahuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni
  kraje, statutárního města a hlavního města Prahy nebo obce. Vytváří
  podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami
  hospodářského  a  společenského  rozvoje včetně ochrany životního
  prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie. Územní
  energetická koncepce je neopomenutelným podkladem pro politiku územního
  rozvoje a územně plánovací dokumentaci.

  (2) Územní energetickou koncepci jsou povinni přijmout pro svůj územní
  obvod kraj, hlavní město Praha a statutární město.

  (3) Územní energetickou koncepci může, pokud se nejedná o povinnost
  podle odstavce 2, přijmout pro svůj územní obvod nebo jeho část obec.
  Územní energetická koncepce přijatá obcí musí být v souladu s územní
  energetickou koncepcí přijatou krajem.

  (4) Územní energetická koncepce se zpracovává na období 20 let a v
  případě potřeby podle odstavce 7 se doplňuje a upravuje.

  (5) Územní energetická koncepce obsahuje

  a) rozbor trendů vývoje poptávky po energii,

  b) rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií,

  c) hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných energetických
  zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, zvláště se vyhodnotí
  vhodnost vytápění a chlazení využívajících obnovitelné zdroje energie v
  místní infrastruktuře,

  d)  hodnocení  využitelnosti  energetického potenciálu komunálních
  odpadů^1b),

  e)  hodnocení  technicky  a  ekonomicky  dosažitelných  úspor  z
  hospodárnějšího využití energie,

  f) řešení energetického hospodářství území včetně zdůvodnění a návrh
  opatření uplatnitelných pořizovatelem koncepce.

  (6) K účasti na vypracování územní energetické koncepce si pořizovatel
  může vyžádat součinnost držitelů licence na podnikání v energetických
  odvětvích^2), dodavatelů tuhých a kapalných paliv a zpracovatelů
  komunálních odpadů^1b), kteří podnikají na území, pro které se územní
  energetická  koncepce zpracovává, jakož i největších spotřebitelů
  energie. Ti jsou povinni, pokud jsou k tomu pořizovatelem vyzváni, pro
  vypracování územní energetické koncepce poskytnout bezúplatně v nutném
  rozsahu potřebné podklady a údaje; rozsah a lhůty pro poskytnutí
  podkladů a údajů stanoví prováděcí právní předpis^2a).

  (7) Naplňování územní energetické koncepce vyhodnocuje pořizovatel
  nejméně jedenkrát za 4 roky a na základě vyhodnocení může zpracovávat
  návrhy na změnu.

  (8)  Pořizovatel  poskytuje ministerstvu na vyžádání informace o
  aktuálním stavu zpracování a vyhodnocení územní energetické koncepce
  pro účely posouzení souladu se státní energetickou koncepcí.

  (9) Vláda nařízením stanoví podrobnosti obsahu územní energetické
  koncepce podle odstavce 5.

  HLAVA III

  STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH A
  DRUHOTNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

  § 5

  (1) Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a
  druhotných zdrojů energie (dále jen "Program") je dokument vyjadřující
  cíle v oblasti zvyšování účinnosti užití energie, snižování energetické
  náročnosti a využití obnovitelných a druhotných zdrojů v souladu se
  schválenou  státní  energetickou koncepcí a zásadami udržitelného
  rozvoje^3).

  (2) Program zpracovává na období jednoho roku ministerstvo v dohodě s
  Ministerstvem životního prostředí a předkládá jej ke schválení vládě.

  (3)  Ministerstvo  v  dohodě s Ministerstvem životního prostředí
  vyhodnocuje  naplňování  Programu jedenkrát ročně a o výsledcích
  informuje vládu. Ministerstvo výsledky hodnocení Programu zohlední v
  návrhu Programu na další období.

  (4) K uskutečnění Programu mohou být poskytovány dotace ze státního
  rozpočtu na

  a) energeticky úsporná opatření ke zvyšování účinnosti užití energie a
  snižování energetické náročnosti budov včetně rozvoje budov s téměř
  nulovou spotřebou energie,

  b) rozvoj využívání kombinované výroby elektřiny a tepla,

  c) modernizaci výrobních a rozvodných zařízení energie,

  d) moderní technologie a materiály pro energeticky úsporná opatření,

  e) rozvoj využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie,

  f) rozvoj energetického využití komunálních odpadů^1b),

  g) osvětu, výchovu, vzdělávání a poradenství v oblasti nakládání s
  energií, využívání a přínosů obnovitelných a druhotných zdrojů energie,

  h) vědu, výzkum a vývoj v oblasti nakládání s energií, energetických
  úspor a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie,

  i) zpracování územní energetické koncepce a nástrojů na její realizaci,

  j)  zavádění  průkazu  energetické  náročnosti budov a provádění
  energetických auditů a energetických posudků,

  k) pobídky malým, středním a velmi malým podnikům vyrábějícím výrobky
  spojené se spotřebou energie k zavádění nových postupů vedoucích ke
  splnění požadavků na ekodesign,

  l) rozvoj energeticky úsporných budov.

  (5) Program je uveřejňován v Obchodním věstníku a ministerstvo jej
  uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (6) Vláda nařízením stanoví pravidla pro poskytování dotací podle
  odstavce 4.

  HLAVA IV

  NĚKTERÁ OPATŘENÍ PRO ZVYŠOVÁNÍ HOSPODÁRNOSTI UŽITÍ ENERGIE

  § 6

  Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie

  (1) Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie^2)
  je povinen u nově zřizovaných výroben a výroben, u nichž se provádí
  změna dokončené stavby^4), zajistit alespoň minimální účinnost užití
  energie výroben elektřiny nebo tepelné energie stanovenou prováděcím
  právním předpisem.

  (2) Stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a
  vnitřní distribuci tepelné energie a chladu^2) je povinen u nově
  zřizovaných zařízení a u zařízení, u nichž se provádí změna dokončené
  stavby^4) na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné
  energie a chladu, zajistit účinnost užití rozvodů energie a vybavení
  vnějších rozvodů a vnitřních rozvodů tepelné energie a chladu v rozsahu
  stanoveném prováděcím právním předpisem.

  (3) Dodavatel kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a
  solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných
  čerpadel (dále jen "vybraná zařízení vyrábějící energii z obnovitelných
  zdrojů") je povinen uvést pravdivé, nezkreslené a úplné informace o
  předpokládaných  přínosech  a ročních provozních nákladech těchto
  zařízení a jejich energetickou účinnost v technické dokumentaci nebo
  návodu na použití.

  § 6a

  Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních
  systémů

  (1) U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných
  rozvodů tepelné energie je jejich vlastník nebo společenství vlastníků
  jednotek^5) povinen

  a) zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů
  tepelné  energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole
  provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie,

  b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole provozovaných kotlů a
  příslušných  rozvodů  tepelné  energie  ministerstvu  nebo Státní
  energetické inspekci,

  c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 3
  písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání
  této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

  (2) U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladicím
  výkonem vyšším než 12 kW je jeho vlastník nebo společenství vlastníků
  jednotek povinen

  a) zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejímž
  výsledkem je písemná zpráva o kontrole klimatizačního systému,

  b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole klimatizačního systému
  ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,

  c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 3
  písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání
  této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

  (3)  Při  kontrole  provozovaných  kotlů,  tepelných  rozvodů  a
  klimatizačních systémů musejí být splněny tyto podmínky

  a) kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie,
  které nejsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na
  rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu^2) může
  provádět pouze příslušný energetický specialista podle § 10 odst. 1
  písm. c) nebo osoba podle písmene d),

  b) kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie,
  které jsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na
  rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu^2), provádí
  držitel této licence na výrobu tepla a držitel licence na rozvod tepla,

  c) kontrolu klimatizačních systémů může provádět pouze příslušný
  energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. d) nebo osoba podle
  písmene d),

  d) kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a kontroly
  klimatizačních systémů včetně zpracování příslušné zprávy může provést
  a zpracovat také osoba usazena v jiném členském státě Unie, pokud je
  oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného
  členského  státu  Unie;  ministerstvo je uznávacím orgánem podle
  zvláštního právního předpisu^5a),

  e) zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a příslušných rozvodů
  tepelné energie podle odstavce 1 a klimatizačních systémů podle
  odstavce 2 musejí být zpracovány objektivně, nestranně, pravdivě a
  úplně.

  (4) Povinnost podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na kotle a vnitřní
  rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné v rodinných
  domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci s výjimkou případů, kdy
  jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. Na kotle a
  vnitřní rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné v
  rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci se poskytuje
  poradenství podle § 5 odst. 4 písm. g).

  (5) Rozsah, četnost a způsob provádění kontroly, vzor a obsah zprávy o
  kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a kontrolách
  klimatizačních systémů stanoví prováděcí právní předpis.

  § 7

  Snižování energetické náročnosti budov

  (1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky
  na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a
  při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby doložit

  a) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění
  požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální
  úrovni od 1. ledna 2013,

  b) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění
  požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou
  energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude
  orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci (dále jen
  "orgán veřejné moci") a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude

  1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016,

  2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017,

  3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018,

  c) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění
  požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou
  energie, a to v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou
  větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, v případě budovy s celkovou
  energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 od 1. ledna 2019 a v
  případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2
  od 1. ledna 2020,

  d)  průkazem  energetické  náročnosti budovy posouzení technické,
  ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek
  energie.

  (2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník
  budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na
  energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a
  stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení nebo
  ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků
  jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v
  případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení,
  doložit průkazem energetické náročnosti budovy

  a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově
  optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky
  budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu,

  b)  posouzení  technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti
  alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního
  předpisu,

  c) stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti
  budovy podle prováděcího právního předpisu.

  (3) V případě jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší změny
  dokončené  budovy,  při které se dokládají požadavky na snížení
  energetické náročnosti pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo
  technické systémy, a která je provedena do 10 let od vyhotovení průkazu
  energetické  náročnosti  této  budovy, jsou vlastník budovy nebo
  společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou
  náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a pro stavbu
  splnit požadavky na energetickou náročnost pro měněné stavební prvky
  obálky budovy nebo měněné technické systémy podle prováděcího právního
  předpisu; to doloží kopií dokladů, které se vztahují k měněným
  stavebním prvkům obálky budovy nebo měněným technickým systémům a které
  jsou povinni uchovávat 5 let.

  (4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek
  jsou dále povinni

  a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a
  registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu
  stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen
  umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,

  b)

  neplatilo
  ,

  c) zajistit při užívání budov nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby
  tepla pro vytápění, chlazení a pro přípravu teplé vody stanovených
  prováděcím právním předpisem,

  d) řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody
  stanovenými prováděcím právním předpisem,

  e) u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky
  vztažnou plochou větší než 1 500 m2 zařadit do 1. ledna 2015 tyto
  budovy  do  Systému monitoringu spotřeby energie uveřejněného na
  internetových stránkách ministerstva.

  (5) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3
  nemusí být splněny

  a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,

  b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní
  památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové
  zóně^12), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění
  některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně
  změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník,
  vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným
  stanoviskem orgánu státní památkové péče,

  c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro
  náboženské účely,

  d) u staveb pro rodinnou rekreaci^13),

  e)  u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a
  zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,

  f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník
  budovy  nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým
  auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na
  životnost budovy a její provozní účely.

  (6) Pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují
  na dodávky uskutečňované

  a) v rodinných domech a stavbách pro rodinnou rekreaci,

  b) pro nebytové prostory za podmínky nepřekročení limitů stanovených
  prováděcím  právním  předpisem  a  neohrožení  zdraví a majetku;
  nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem,

  c) pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, pokud
  společenství  vlastníků  jednotek  vyjádří souhlas^5) s odlišnými
  pravidly,  za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím
  právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se
  prokazuje energetickým posudkem.

  (7) Povinnosti podle odstavce 4 písm. a) a c) se nevztahují na rodinné
  domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

  (8)  Prováděcí právní předpis stanoví nákladově optimální úroveň
  požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny
  dokončených budov, pro jiné než větší změny dokončených budov, pro
  budovy s téměř nulovou spotřebou energie, dále stanoví metodu výpočtu
  energetické náročnosti budovy, vzor posouzení technické, ekonomické a
  ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie a
  vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti
  budovy.

  (9) Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji
  regulujícími  a  registrujícími  dodávku tepelné energie konečným
  uživatelům, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu
  teplé vody a pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody
  stanoví prováděcí právní předpis.

  § 7a

  Průkaz energetické náročnosti

  (1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je
  povinen

  a)  zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen
  "průkaz")  při  výstavbě  nových budov nebo při větších změnách
  dokončených budov,

  b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od
  1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500
  m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší
  než 250 m2,

  c)  zajistit  zpracování  průkazu  pro užívané bytové domy nebo
  administrativní budovy

  1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1.
  ledna 2015,

  2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1.
  ledna 2017,

  3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1.
  ledna 2019,

  d) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4
  písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro
  vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu
  Unie,

  e) u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala
  povinnost zajistit zpracování průkazu podle odstavce 1 písm. a) až c),
  umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu,

  f) předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické
  inspekci.

  (2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni

  a) zajistit zpracování průkazu

  1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

  2. při pronájmu budovy,

  3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

  b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

  1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením
  smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,

  2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením
  smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

  c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

  1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu
  kupní smlouvy,

  2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu
  nájemní smlouvy,

  d) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v
  průkazu v informačních a reklamních materiálech při

  1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

  2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

  (3) Vlastník jednotky^5) je povinen

  a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

  1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě
  jednotky,

  2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv
  týkajících se nájmu jednotky,

  b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

  1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

  2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní
  smlouvy,

  c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v
  průkazu v informačních a reklamních materiálech při

  1. prodeji jednotky,

  2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.

  (4) Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení
  větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, a musí

  a) být zpracován pouze

  1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b),
  nebo

  2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k
  výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu
  Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního
  předpisu^5a),

  b) být součástí dokumentace^14) při prokazování dodržení technických
  požadavků na stavby^15),

  c) pro případy uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a v § 9a odst. 2 písm.
  a) a b) obsahovat energetický posudek,

  d) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

  (5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v
  § 7 odst. 5 písm. a), c), d) a e).

  (6) Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v
  budově stanoví prováděcí právní předpis.

  (7) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz
  podle odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek
  elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé
  3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm.
  c).

  (8) Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část
  této budovy včetně jednotky.

  § 8

  Energetické štítky

  (1) Výrobky spojené se spotřebou energie, na které se vztahují
  požadavky označování energetickými štítky, dodání informačních listů a
  zpracování technické dokumentace, stanoví přímo použitelný předpis
  Evropské unie nebo prováděcí právní předpis; a seznam těchto výrobků je
  uveden v prováděcím právním předpise.

  (2) Dodavatel je povinen

  a) dodávat tištěný energetický štítek a informační list v českém
  jazyce,  který  splňuje  požadavky  stanovené  prováděcím právním
  předpisem^10),

  b)  uchovávat technickou dokumentaci podle odstavce 3 pro účely
  kontroly, a to nejméně po dobu 5 let od vyrobení posledního dotčeného
  výrobku spojeného se spotřebou energie,

  c)  předložit na vyžádání Státní energetické inspekci technickou
  dokumentaci podle odstavce 3 a všechny doklady prokazující správnost
  informací uvedených na energetickém štítku, v informačním listu a v
  technické dokumentaci,

  d) předložit na vyžádání Státní energetické inspekci nebo Evropské
  komisi elektronickou verzi technické dokumentace, a to do 10 pracovních
  dnů po obdržení žádosti Státní energetické inspekce nebo Evropské
  komise,

  e) poskytovat na požádání obchodníkům okamžitě a bezúplatně potřebné
  energetické štítky a informační listy výrobků spojených se spotřebou
  energie,

  f) zahrnovat informační list výrobku spojeného se spotřebou energie do
  všech  informačních a reklamních materiálů týkajících se výrobku
  spojeného se spotřebou energie,

  g) uvést na energetických štítcích a v informačních listech správné
  informace založené na metodách a postupech měření podle prováděcího
  právního předpisu^10).

  (3) Technická dokumentace musí obsahovat

  a) obecný popis výrobku spojeného se spotřebou energie,

  b) provedené konstrukční výpočty, stanoví-li tak prováděcí právní
  předpis,

  c) protokoly o zkouškách, pokud jsou k dispozici, včetně protokolů o
  těch zkouškách, které byly provedeny příslušnými notifikovanými osobami
  podle jiných právních předpisů^11),

  d) výpočty nebo odvození informací uvedených v písmenech a) až c) v
  případě, že tyto informace byly získány formou zkoušek u podobných typů
  výrobků spojených se spotřebou energie umožňující ověření přesnosti
  uvedených informací včetně seznamu všech dalších podobných typů výrobků
  spojených se spotřebou energie, u nichž byly informace získány stejným
  způsobem, stanoví-li tak prováděcí právní předpis.

  (4) Obchodník je povinen

  a) řádně viditelným a čitelným způsobem vystavit na nebo u výrobku
  spojeného  se  spotřebou energie energetický štítek a poskytnout
  informační list v českém jazyce v informačních a reklamních materiálech
  týkajících se výrobku spojeného se spotřebou energie, které jsou k
  výrobkům spojeným se spotřebou energie přiloženy, když jsou prodávány
  konečným uživatelům,

  b) opatřit výrobek spojený se spotřebou energie příslušným energetickým
  štítkem na místě stanoveném v prováděcím právním předpise^10), a to v
  českém jazyce, kdykoli je výrobek spojený se spotřebou energie, na
  něhož se vztahuje prováděcí právní předpis^10), nabízen nebo předváděn,

  c) postupovat v případě, že jsou výrobky nabízeny k prodeji, k pronájmu
  nebo ke koupi na splátky prostřednictvím zásilkového prodeje, katalogu,
  internetu, telemarketingu nebo jakýmikoli jinými způsoby, při nichž
  nelze předpokládat, že potenciální konečný uživatel uvidí vystavený
  výrobek spojený se spotřebou energie, tak, aby byly konečnému uživateli
  informace  uvedené na energetickém štítku a v informačním listu
  zpřístupněny podle prováděcího právního předpisu^10).

  (5) Dodavatel a obchodník jsou dále povinni uvádět odkaz na třídu
  energetické účinnosti výrobku spojeného se spotřebou energie v

  a) informačních a reklamních materiálech popisujících spotřebu energie
  nebo cenu výrobku spojeného se spotřebou energie,

  b) informačních a reklamních technických materiálech popisujících
  konkrétní technické parametry výrobku spojeného se spotřebou energie
  uveřejňovaných v písemné nebo elektronické formě.

  (6) Požadavky na energetické štítky, informační listy a technickou
  dokumentaci podle tohoto zákona se nevztahují na použité výrobky
  spojené se spotřebou energie, jakékoli dopravní prostředky pro přepravu
  osob, zvířat nebo věcí a na štítek s údaji o výkonu nebo jeho
  ekvivalent připojený k výrobku spojenému se spotřebou energie z
  bezpečnostních důvodů.

  (7) Náležitosti označování výrobků spojených se spotřebou energie
  energetickými  štítky,  provedení a obsah energetických štítků a
  informačních listů, metody a postupy měření, určení třídy energetické
  účinnosti a podrobnosti obsahu technické dokumentace stanoví prováděcí
  právní předpis^10).

  § 8a

  Ekodesign

  (1) Výrobky spojené se spotřebou energie, na které se vztahují
  požadavky na ekodesign, označování CE a ES prohlášení o shodě, stanoví
  přímo použitelný předpis Evropské unie a seznam těchto výrobků je
  uveden v prováděcím právním předpise.

  (2) Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce je povinen

  a) uvádět na trh nebo do provozu výrobky spojené se spotřebou energie,
  pouze pokud splňují požadavky na ekodesign, po posouzení shody, po
  označení CE a po vydání ES prohlášení o shodě, a to podle prováděcího
  právního předpisu,

  b) nepřipojovat k výrobku spojenému se spotřebou energie jakékoli jiné
  označení, které by mohlo uvádět uživatele v omyl nebo vést k záměně,
  pokud jde o význam a tvar označení CE,

  c) vyhotovovat dokumenty týkající se posouzení shody a ES prohlášení o
  shodě v českém jazyce.

  (3) Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce je po uvedení výrobku
  spojeného se spotřebou energie na trh nebo do provozu dále povinen

  a) uchovávat příslušné dokumenty týkající se provedeného posouzení
  shody a vydaných ES prohlášení o shodě po dobu 10 let od vyrobení
  posledního uvedeného výrobku spojeného se spotřebou energie,

  b) poskytovat Státní energetické inspekci veškeré potřebné informace
  uvedené v tomto zákoně a v prováděcím právním předpise vztahující se k
  ověření označení CE, k posouzení a předpokladu shody a k ES prohlášení
  o shodě, a to do 10 dnů po obdržení žádosti Státní energetické
  inspekce,

  c) poskytovat Státní energetické inspekci vzorky výrobků spojených se
  spotřebou energie k ověření označení CE, k posouzení a předpokladu
  shody a k ES prohlášení o shodě,

  d) v případě, že uvádí na trh nebo do provozu součásti a podsestavy,
  poskytnout výrobci výrobku spojeného se spotřebou energie, na nějž se
  vztahuje toto ustanovení, údaje o materiálovém složení a spotřebě
  energie, materiálů nebo zdrojů těchto součástí nebo podsestav, pokud
  tak stanoví prováděcí právní předpis,

  e) poskytnout konečným uživatelům výrobků spojených se spotřebou
  energie nezbytné informace o tom, jak mohou přispět k udržitelnému
  užívání výrobku spojeného se spotřebou energie a ekologický profil
  výrobku spojeného se spotřebou energie a výhody ekodesignu podle
  prováděcího právního předpisu.

  (4)  Není-li výrobce usazen v Unii a neexistuje-li zplnomocněný
  zástupce, je povinnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 povinen zajistit
  dovozce. Neexistuje-li dovozce, považuje se za osobu povinnou podle
  tohoto ustanovení osoba, která uvádí na trh nebo do provozu výrobky
  spojené se spotřebou energie stanovené v odstavci 1.

  (5) Požadavky na označování CE a na ES prohlášení o shodě se nevztahují
  na dopravní prostředky pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a na výrobky
  spojené se spotřebou energie vystavené na veletrzích, výstavách nebo
  předváděcích akcích, pokud jsou opatřeny oznámením, že nesmějí být
  uváděny na trh nebo do provozu na území Unie, dokud nesplní požadavky
  stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.

  (6) Požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE, obsah ES
  prohlášení o shodě, postupy posuzování a předpoklad shody, postupy
  ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací o výrobku a
  jeho užívání stanoví prováděcí právní předpis.

  § 9

  Energetický audit

  (1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy
  nebo energetického hospodářství jsou povinni zpracovat pro budovu nebo
  energetické hospodářství energetický audit v případě, že

  a) budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční
  spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota
  spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem,

  b)  u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na
  energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f).

  (2) Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy
  nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován, a musí

  a) být zpracován pouze

  1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a),
  nebo

  2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k
  výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu
  Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního
  předpisu^5a),

  b) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

  (3) Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo
  vlastníka budovy nebo energetického hospodářství v případě, že pro ně
  nastala povinnost zpracovat audit podle odstavce 1, jsou

  a) předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní
  energetické inspekci,

  b) splnit opatření nebo část opatření vyplývající z energetického
  auditu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí Státní energetické inspekce v
  případě, že se jedná o organizační složky státu, krajů a obcí a
  příspěvkové organizace,

  c) oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou podle
  odstavce 2 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění
  osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného
  členského státu Unie.

  (4) Povinnost zpracovat energetický audit se nevztahuje na

  a) stávající energetické hospodářství v případě, že zařízení na výrobu
  elektřiny a tepelné energie, na přenos elektřiny a distribuci elektřiny
  a na rozvod tepelné energie odpovídá požadavkům na účinnost užití
  energie podle prováděcího právního předpisu,

  b) dokončené budovy, jejichž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá
  požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem.

  (5) Obsah a způsob zpracování energetického auditu a jeho rozsah
  stanoví prováděcí právní předpis.

  § 9a

  Energetický posudek

  (1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy
  nebo energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro

  a)  posouzení  technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti
  alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo
  při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným
  výkonem vyšším než 200 kW; energetický posudek je součástí průkazu
  podle § 7a odst. 4 písm. c),

  b) posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického
  hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud je
  předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu^4),
  ^14) pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených
  staveb u zdrojů energie již vybudovaných,

  c) posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického
  hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, pokud je
  předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu^4),
  ^14) pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených
  staveb u zdrojů energie již vybudovaných; u energetického hospodářství,
  které užívá plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový
  elektrický výkon vyšší než 2 MW, u spalovacích motorů se tato povinnost
  vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW,

  d)  posouzení  proveditelnosti  projektů  týkajících se snižování
  energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování
  emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo
  druhotných  zdrojů  nebo  kombinované  výroby  elektřiny a tepla
  financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních
  prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek
  na emise skleníkových plynů,

  e) vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů
  podle písmene d).

  (2) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy
  nebo energetického hospodářství může na základě vlastního rozhodnutí
  zajistit energetický posudek také pro

  a)  posouzení  technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti
  alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo
  při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným
  výkonem nižším než 200 kW; v případě, že je energetický posudek
  zpracován, je součástí průkazu,

  b) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při
  větší změně dokončené budovy; v případě, že je energetický posudek
  zpracován, je součástí průkazu,

  c) podklad pro veřejné zakázky v oblasti zvyšování účinnosti energie,
  snižování  emisí  ze  spalovacích zdrojů znečištění nebo využití
  obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny
  a tepla,

  d) vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu,

  e) posouzení dosahování limitů při jiných pravidlech pro vytápění,
  chlazení a dodávku teplé vody podle § 7 odst. 6 písm. b) a c).

  (3) Energetický posudek musí

  a) být zpracován pouze

  1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a),
  nebo

  2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k
  výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu
  Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního
  předpisu^5a),

  b) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

  (4) Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo
  vlastníka budovy nebo energetického hospodářství jsou

  a) oznámit ministerstvu zpracování energetického posudku osobou podle
  odstavce 3 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění
  osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného
  členského státu Unie,

  b) na vyžádání předložit energetický posudek ministerstvu nebo Státní
  energetické inspekci.

  (5)  Obsah energetického posudku, způsob zpracování energetického
  posudku a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis.

  § 10

  Energetický specialista

  (1) Energetickým specialistou je fyzická osoba, která je držitelem
  oprávnění uděleného ministerstvem k

  a) zpracování energetického auditu a energetického posudku,

  b) zpracování průkazu,

  c) provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie,
  nebo

  d) provádění kontroly klimatizačních systémů.

  (2) Podmínky pro udělení oprávnění podle odstavce 1 jsou

  a) složení odborné zkoušky, které se prokazuje protokolem o výsledku
  zkoušky podle § 10a,

  b) způsobilost k právním úkonům^6g),

  c) bezúhonnost, která se prokazuje podle odstavce 3,

  d) odborná způsobilost, která se prokazuje podle odstavce 4.

  (3) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která
  byla  pravomocně  odsouzena  pro trestný čin spáchaný úmyslně v
  souvislosti s předmětem činnosti energetického specialisty, pokud se na
  ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se prokazuje výpisem
  z evidence Rejstříku trestů. Ministerstvo si za účelem prokázání
  bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního předpisu^7)
  způsobem umožňujícím dálkový přístup výpis z evidence Rejstříku trestů.
  Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá
  bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem,
  jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy, ve
  kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v předcházejících 3
  letech.  Nevydávají-li  tyto státy výpis z evidence trestů nebo
  rovnocenný  doklad,  předloží  fyzická osoba čestné prohlášení o
  bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož
  je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního
  pobytu. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců.

  (4) Za odbornou způsobilost se pro účely tohoto zákona považuje
  vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářských, magisterských
  nebo doktorských studijních programech v oblasti technických věd a
  jejich oborech energetiky nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebo
  střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblastech vzdělání technického
  směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 6 roků praxe v oboru nebo
  vyšší odborné vzdělání v oblastech technického směru v oboru energetiky
  nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.

  (5) Žádost o udělení oprávnění obsahuje kromě náležitostí stanovených
  správním řádem kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost.

  (6) Energetický specialista je povinen

  a) předat zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné
  energie a zprávu o kontrole klimatizačního systému, průkaz, energetický
  audit a energetický posudek vlastníkovi budovy, společenství vlastníků
  jednotek nebo nájemci budovy,

  b) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické
  nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním
  činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a; získané skutečnosti nesmí použít ke
  svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby; zprostit
  energetického  specialistu  mlčenlivosti  může pouze fyzická nebo
  právnická osoba, která zadala energetickému specialistovi provedení
  činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a, ministerstvo v případě § 10b, nebo
  stanoví-li tak zvláštní právní předpis,

  c) opatřit energetický audit, energetický posudek, průkaz nebo zprávu o
  kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie nebo zprávu o
  kontrole klimatizačního systému vlastnoručním podpisem, svým jménem a
  číslem oprávnění uděleným ministerstvem a datem zpracování; evidenční
  číslo energetického specialisty nesmí být používáno na jiných než na
  výše uvedených dokumentech,

  d)  průběžně  vést v elektronické podobě evidenci o provedených
  činnostech vztahujících se k § 6a, 7a, 9 a 9a a na vyžádání předat
  údaje z této evidence v elektronické podobě ministerstvu; vzor evidence
  o provedených činnostech stanoví prováděcí právní předpis,

  e) předkládat na vyžádání ministerstvu nebo Státní energetické inspekci
  dokumenty a informace vztahující se k činnostem podle § 6a, 7a, 9 a 9a
  a zpracovaným zprávám o kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů
  tepelné energie, k zpracovaným kontrolám klimatizačních systémů, k
  zpracovaným  průkazům  a  k  zpracovaným  energetickým auditům a
  energetickým posudkům,

  f) v případě, že se jedná o energetického specialistu oprávněného
  zpracovávat energetický audit a energetický posudek, být pojištěn pro
  případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s
  výkonem jeho činnosti, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl
  úměrný možným škodám, které lze reálně předpokládat; pojištění musí
  trvat po celou dobu výkonu činnosti,

  g) neprovádět činnost podle § 6a, 7a, 9 a 9a, pokud

  1. je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo je v
  pracovním nebo obdobném vztahu nebo má majetkovou účast v právnické
  osobě nebo fyzické osobě, která je vlastníkem nebo provozovatelem
  kotlů, rozvodů tepelné energie, klimatizačních systémů, budovy nebo
  její části nebo energetického hospodářství, které jsou předmětem
  kontroly nebo na které zpracovává energetický audit, energetický
  posudek nebo průkaz, nebo

  2. je osobou blízkou^6g) k osobám podle bodu 1,

  h) absolvovat přezkušování podle § 10a,

  i) na vyžádání ministerstva doložit v úředně ověřené kopii dokumenty
  prokazující splnění podmínek podle odstavce 2 písm. d),

  j) zpracovávat příslušné dokumenty v souladu s ustanovením § 6a odst. 3
  a 5, § 7a odst. 4 a 6, § 9 odst. 2 a 5 a § 9a odst. 3 a 5.

  (7) Energetický specialista je dále povinen absolvovat pravidelné
  průběžné  aktualizační odborné vzdělávání podle § 10a (dále jen
  "průběžné vzdělávání"); součástí této povinnosti je podání žádosti o
  absolvování průběžného vzdělávání ministerstvu nejpozději 3 měsíce před
  uplynutím  3  let od termínu udělení oprávnění nebo od termínu
  absolvování posledního průběžného vzdělávání.

  (8) Žádost o průběžné vzdělávání obsahuje údaje podle § 10c odst. 1 a

  a) druh oprávnění podle odstavce 1, ke kterému se bude průběžné
  vzdělávání vztahovat,

  b) kopii dokladu o posledním absolvování průběžného vzdělávání,

  c) čestné prohlášení o tom, že nedošlo ke změně ve skutečnostech
  prokazujících odbornou způsobilost, v opačném případě kopie dokladů
  prokazujících odbornou způsobilost.

  (9) Vzor žádosti o udělení oprávnění, vzor žádosti o absolvování
  průběžného vzdělávání a náležitosti vedení evidence energetického
  specialisty o prováděných činnostech stanoví prováděcí právní předpis.

  § 10a

  Odborná zkouška, průběžné vzdělávání a přezkušování energetických
  specialistů

  (1) Odborná zkouška

  a) se skládá z ústní a písemné části, jejichž obsah a rozsah je
  stanoven prováděcím právním předpisem,

  b) se koná před zkušební komisí jmenovanou ministerstvem podle pravidel
  stanovených prováděcím právním předpisem,

  c) je zakončena protokolem o výsledku zkoušky, který vydává zkušební
  komise.

  (2) Průběžné vzdělávání
  a) upevňuje, prohlubuje a aktualizuje odborné znalosti

  platných  právních  předpisů  upravujících  hospodaření  energií,
  energetické náročnosti budov a energetického hospodářství, energetické
  účinnosti  výroben  energie  včetně  výroben  energie využívající
  obnovitelné zdroje energie a druhotné zdroje energie a kombinovanou
  výrobu elektřiny a tepla, v rozsahu a podle pravidel stanovených
  prováděcím právním předpisem,

  b) pořádá organizace, popřípadě více organizací, která je pověřená
  ministerstvem,

  c) je ukončeno písemným odborným testem energetického specialisty z
  oblastí uvedených v písmenu a); test se vykonává za účasti člena
  zkušební komise nebo jiné osoby jmenované ministerstvem,

  d) je zakončeno protokolem o absolvování průběžného vzdělávání, který
  organizace předává energetickému specialistovi a v kopii ministerstvu.

  (3) Požadavek průběžného vzdělávání není splněn, pokud se energetický
  specialista neúčastní průběžného vzdělávání, má nevyhovující výsledek
  písemného testu nebo nepodá žádost o účast v průběžném vzdělávání v
  řádném termínu.

  (4) Přezkušování

  a) se provádí na základě výzvy ministerstva před zkušební komisí
  jmenovanou ministerstvem, a to

  1. pro nesplnění podmínek průběžného vzdělávání podle odstavce 2, nebo

  2. na návrh Státní energetické inspekce,

  b) se provádí na základě podkladů pro přezkušování, kterými jsou zprávy
  o kontrolách kotlů a rozvodů tepelné energie, zprávy o kontrolách
  klimatizačních systémů, energetické audity, nebo energetické posudky a
  průkazy, které na základě evidence činnosti energetického specialisty
  určí ministerstvo,

  c) je zakončeno protokolem o výsledku přezkoušení, který vydává
  zkušební komise.

  (5) Ministerstvo pověří organizaci podle odstavce 2 písm. b) na žádost
  organizace, jestliže

  a) prokáže odbornou úroveň pravidel pro průběžné vzdělávání podle
  odstavce 2 písm. a),

  b) prokáže neexistenci finančních nebo jiných zájmů, které by mohly
  ovlivnit výsledky její činnosti, a

  c) vyčíslí cenu odborného kurzu tvořenou náklady a přiměřeným ziskem,

  a to na dobu 4 let; po skončení této doby může ministerstvo na žádost
  organizace dobu jejího pověření prodloužit, a to i opakovaně.

  (6) Neplní-li pověřená organizace povinnosti stanovené v tomto zákoně,
  ministerstvo rozhodne o zrušení pověření organizace k průběžnému
  vzdělávání.

  (7)  Obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného
  vzdělávání a přezkušování, pravidla a jednání zkušební komise a
  organizace pořádající průběžné vzdělávání stanoví prováděcí právní
  předpis.

  § 10b

  Vydání a zrušení oprávnění a zápis energetického specialisty do seznamu
  energetických specialistů

  (1) Ministerstvo udělí oprávnění tomu žadateli, který splní podmínky
  pro  udělení  oprávnění,  a zapíše jej do seznamu energetických
  specialistů.

  (2) Pokud ministerstvo žádost zamítne, opakovanou žádost o udělení
  oprávnění může uchazeč podat po uplynutí 1 roku od doručení rozhodnutí
  ministerstva o zamítnutí žádosti. V případě, že uchazeč v žádosti uvedl
  nepravdivé  informace prokazující jeho odbornou způsobilost, může
  uchazeč znovu podat žádost po uplynutí 6 let od podání původní žádosti.

  (3) Ministerstvo oprávnění zruší a vyškrtne energetického specialistu
  ze  seznamu  energetických specialistů v případě, že energetický
  specialista již nesplňuje podmínky pro udělení oprávnění podle § 10
  odst. 2 nebo poruší povinnosti podle tohoto zákona. Oprávnění zaniká
  smrtí energetického speciality nebo jeho prohlášením za mrtvého; v tom
  případě ministerstvo vyškrtne energetického specialistu ze seznamu
  energetických specialistů.

  (4) Energetický specialista je po doručení rozhodnutí ministerstva o
  zrušení oprávnění povinen okamžitě ukončit činnost, pro kterou mu bylo
  zrušeno oprávnění; rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný
  účinek.

  § 10c

  Seznam energetických specialistů

  (1) Do seznamu energetických specialistů vedeného ministerstvem se
  zapisují následující údaje

  a) číslo oprávnění,

  b) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

  c) datum narození,

  d) druh oprávnění a datum zápisu, popřípadě datum vyškrtnutí,

  e) adresa místa trvalého pobytu,

  f) další kontaktní údaje (telefon, fax, elektronická adresa),

  g) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,

  h) obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele, identifikační
  číslo osoby, adresa sídla nebo místa podnikání a kontaktní údaje, pokud
  energetický specialista není osobou samostatně výdělečně činnou,

  i) datum absolvování průběžného vzdělávání.

  (2) Údaje ze seznamu energetických specialistů jsou veřejně přístupné
  na internetových stránkách ministerstva.

  (3)  Ministerstvo  vnitra nebo Policie České republiky poskytuje
  ministerstvu pro účely správního řízení o udělení a zrušení oprávnění
  energetických specialistů

  a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

  b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

  c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

  (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

  a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

  b) datum narození,

  c) adresa místa pobytu,

  d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
  den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
  subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní
  moci tohoto rozhodnutí.

  (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

  a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

  b) datum narození,

  c) rodné číslo,

  d) státní občanství,

  e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
  trvalého pobytu,

  f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

  g) datum úmrtí,

  h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
  jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
  nepřežil.

  (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

  a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

  b) datum narození,

  c) rodné číslo,

  d) státní občanství,

  e) druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého
  pobytu,

  f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

  g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
  jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
  nepřežil.

  (7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
  obyvatel,  se využijí z agendového informačního systému evidence
  obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
  ve tvaru předcházejícím současný stav.

  (8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
  takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

  § 10d

  Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení využívajících
  energii z obnovitelných zdrojů

  (1)  Osobou  oprávněnou  provádět  instalace  vybraných  zařízení
  využívajících energii z obnovitelných zdrojů (dále jen "osoba oprávněná
  provést instalaci") je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění
  uděleného ministerstvem.

  (2) Podmínky pro udělení oprávnění podle odstavce 1 jsou

  a)  úspěšné absolvování odborného proškolení, které se prokazuje
  protokolem o absolvování odborného proškolení,

  b) bezúhonnost, která se prokazuje podle odstavce 3,

  c) odborná způsobilost, která se prokazuje podle odstavce 4.

  (3) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která
  byla  pravomocně  odsouzena  pro trestný čin spáchaný úmyslně v
  souvislosti s předmětem činnosti oprávněné osoby, pokud se na ni
  nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z
  evidence  Rejstříku  trestů. Ministerstvo si za účelem prokázání
  bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního předpisu^7)
  způsobem umožňujícím dálkový přístup výpis z evidence Rejstříku trestů.
  Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá
  bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem,
  jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy, ve
  kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v předcházejících 3
  letech.  Nevydávají-li  tyto státy výpis z evidence trestů nebo
  rovnocenný  doklad,  předloží  fyzická osoba čestné prohlášení o
  bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož
  je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního
  pobytu. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců.

  (4) Za odbornou způsobilost se pro účely tohoto zákona považuje
  kvalifikace podle zvláštního právního předpisu^16).

  (5) Žádost o udělení oprávnění obsahuje kromě náležitostí stanovených
  správním řádem kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost.

  (6) Osoba oprávněná provést instalaci je povinna

  a) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické
  nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděla v souvislosti s prováděním
  činnosti podle § 7 odst. 4 písm. b); získané skutečnosti nesmí použít
  ke svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby; zprostit
  oprávněnou osobu mlčenlivosti může pouze fyzická nebo právnická osoba,
  která zadala oprávněné osobě provedení činnosti podle § 7 odst. 4 písm.
  b) nebo, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,

  b)  předat kopii oprávnění stavebníkovi, vlastníkovi budovy nebo
  společenství  vlastníků  jednotek  prokazující oprávnění vykonávat
  činnosti podle § 7 odst. 4 písm. b) ještě před zahájením činnosti,

  c) předložit ministerstvu nebo Státní energetické inspekci na vyžádání
  požadované doklady k činnostem podle § 7 odst. 4 písm. b),

  d) opětovně absolvovat průběžné aktualizační odborné proškolení na
  základě rozhodnutí ministerstva.

  (7) Osoba oprávněná provést instalaci je dále povinna absolvovat
  průběžné  aktualizační odborné proškolení podle § 10e (dále jen
  "průběžné proškolení"); součástí této povinnosti je podání žádosti o
  absolvování průběžného proškolení ministerstvu nejpozději 3 měsíce před
  uplynutím  5  let od termínu udělení oprávnění nebo od termínu
  absolvování posledního průběžného proškolení.

  (8) Žádost o průběžné proškolení obsahuje údaje podle § 10g odst. 1 a

  a) kopii dokladu o posledním absolvování průběžného proškolení,

  b) čestné prohlášení o tom, že nedošlo ke změně ve skutečnostech
  prokazujících odbornou způsobilost, v opačném případě kopie dokladů
  prokazujících odbornou způsobilost.

  (9) Vzor žádosti o udělení oprávnění a vzor žádosti o absolvování
  průběžného proškolení stanoví prováděcí právní předpis.

  § 10e

  Odborné proškolení a průběžné proškolení osob oprávněných provést
  instalaci

  (1) Odborné proškolení a průběžné proškolení

  a) upevňuje, prohlubuje a aktualizuje teoretické a praktické znalosti a
  zkušenosti v oblasti instalace vybraných zařízení využívajících energii
  z  obnovitelných  zdrojů v rozsahu a podle pravidel stanovených
  prováděcím právním předpisem,

  b) pořádá organizace, popřípadě více organizací, která je pověřená
  ministerstvem,

  c) je ukončeno ze strany žadatele nebo oprávněné osoby písemným
  odborným testem a praktickou zkouškou z oblastí uvedených v písmenu a);
  test a praktická zkouška se vykonávají za účasti osoby jmenované
  ministerstvem,

  d) je zakončeno protokolem o absolvování odborného proškolení nebo
  průběžného proškolení, který vydává organizace a který organizace
  předává žadateli nebo oprávněné osobě a v kopii ministerstvu.

  (2) Požadavek odborného proškolení nebo průběžného proškolení není
  splněn, pokud se žadatel nebo oprávněná osoba nezúčastní odborného
  proškolení  nebo  průběžného proškolení, má nevyhovující výsledek
  písemného odborného testu nebo praktické zkoušky nebo nepodá žádost o
  průběžné proškolení v řádném termínu.

  (3) Ministerstvo pověří organizaci podle odstavce 1 písm. b) na žádost
  organizace, jestliže

  a) prokáže odbornou úroveň pravidel pro odborné proškolení nebo
  průběžné proškolení podle odstavce 1 písm. a),

  b) prokáže neexistenci finančních nebo jiných zájmů, které by mohly
  ovlivnit výsledky její činnosti, a

  c)  vyčíslí cenu odborného proškolení nebo průběžného proškolení
  tvořenou náklady a přiměřeným ziskem,

  a to na dobu 4 let; po skončení této doby může ministerstvo na žádost
  organizace dobu jejího pověření prodloužit, a to i opakovaně.

  (4) Neplní-li pověřená organizace povinnosti stanovené v tomto zákoně,
  ministerstvo  rozhodne o zrušení pověření organizace k odbornému
  proškolení anebo průběžnému proškolení.

  (5) Obsah a rozsah odborného proškolení, obsah a rozsah průběžného
  proškolení, pravidla a jednání organizace pořádající odborné a průběžné
  proškolení stanoví prováděcí právní předpis.

  § 10f

  Vydání a zrušení oprávnění a zápis osoby oprávněné provést instalaci do
  seznamu oprávněných osob, které mohou provádět instalaci vybraných
  zařízení využívajících obnovitelné zdroje

  (1) Ministerstvo udělí oprávnění tomu žadateli, který splní podmínky
  pro udělení oprávnění, a zapíše jej do seznamu oprávněných osob, které
  mohou provádět instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné
  zdroje (dále jen "seznam oprávněných osob").

  (2) Pokud ministerstvo žádost zamítne, opakovanou žádost o udělení
  oprávnění může uchazeč podat po uplynutí 1 roku od doručení rozhodnutí
  ministerstva o zamítnutí žádosti.

  (3) Ministerstvo oprávnění zruší a vyškrtne osobu oprávněnou provést
  instalaci ze seznamu oprávněných osob v případě, že osoba oprávněná
  provést instalaci již nesplňuje podmínky pro udělení oprávnění podle §
  10d odst. 2 nebo poruší povinnosti podle tohoto zákona. Oprávnění
  zaniká smrtí osoby oprávněné provést instalaci nebo jejím prohlášením
  za mrtvou, v tom případě ministerstvo vyškrtne osobu oprávněnou provést
  instalaci ze seznamu oprávněných osob.

  (4) Osoba oprávněná provést instalaci je po doručení rozhodnutí
  ministerstva o zrušení oprávnění povinna okamžitě ukončit činnost, pro
  kterou jí bylo zrušeno oprávnění; rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá
  odkladný účinek.

  § 10g

  Seznam oprávněných osob

  (1) Do seznamu oprávněných osob vedeného ministerstvem se zapisují
  následující údaje

  a) číslo oprávnění,

  b) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

  c) datum narození,

  d) druh oprávnění a datum zápisu, popřípadě datum vyškrtnutí,

  e) adresa místa trvalého pobytu,

  f) další kontaktní údaje (telefon, fax, elektronická adresa),

  g) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,

  h) obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele, identifikační
  číslo osoby, adresa sídla nebo místa podnikání a kontaktní údaje, pokud
  energetický specialista není osobou samostatně výdělečně činnou,

  i) datum absolvování průběžného proškolení.

  (2) Údaje ze seznamu oprávněných osob jsou veřejně přístupné na
  internetových stránkách ministerstva.

  (3)  Ministerstvo  vnitra nebo Policie České republiky poskytuje
  ministerstvu pro účely správního řízení o udělení a zrušení oprávnění
  oprávněných osob

  a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

  b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

  c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

  (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

  a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

  b) datum narození,

  c) adresa místa pobytu,

  d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
  den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
  subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní
  moci tohoto rozhodnutí.

  (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

  a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

  b) datum narození,

  c) rodné číslo,

  d) státní občanství,

  e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
  trvalého pobytu,

  f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

  g) datum úmrtí,

  h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
  jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
  nepřežil.

  (6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

  a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

  b) datum narození,

  c) rodné číslo,

  d) státní občanství,

  e) druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého
  pobytu,

  f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

  g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
  jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
  nepřežil.

  (7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
  obyvatel,  se využijí z agendového informačního systému evidence
  obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
  ve tvaru předcházejícím současný stav.

  (8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
  takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

  § 11

  Působnost ministerstva

  (1) Ministerstvo

  a)  zpracovává  návrhy Státní energetické koncepce, provádí její
  aktualizaci a vyhodnocování,

  b) zpracovává Národní akční plán energetické účinnosti, provádí jeho
  aktualizaci a vyhodnocení,

  c) zpracovává Národní akční plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou
  spotřebou energie, provádí jeho aktualizaci a vyhodnocení,

  d) rozhoduje o přidělování dotací z Programu,

  e) sleduje vývoj účinnosti užití energie a energetické náročnosti budov
  a působí na snižování její spotřeby a snížení negativních dopadů na
  životní prostředí při nakládání s energií a využívání energie z
  obnovitelných a druhotných zdrojů,

  f) vyhodnocuje a propaguje výsledky Programu,

  g) zabezpečuje činnosti spojené s poradenstvím, vzděláváním a propagací
  efektivního využívání energie a využívání obnovitelných a druhotných
  zdrojů energie,

  h) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti nakládání s energií za
  účelem zahraniční pomoci, účasti České republiky v mezinárodních
  organizacích a prezentace dosažených výsledků,

  i) vydává a zrušuje oprávnění energetického specialisty a vede seznam
  energetických specialistů,

  j)  jmenuje  zkušební  komisi, která provádí odbornou zkoušku a
  přezkušování energetických specialistů, a stanovuje pravidla jednání
  této zkušební komise,

  k) pověřuje organizaci, která provádí průběžné vzdělávání energetických
  specialistů, a stanovuje pravidla jednání této organizace,

  l) pověřuje organizaci, která provádí odborné proškolení a průběžné
  proškolení  osob oprávněných provést instalaci vybraných zařízení
  využívajících obnovitelné zdroje, a stanovuje pravidla jednání této
  organizace,

  m) vydává a zrušuje oprávnění osoby oprávněné provádět instalaci
  vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje a vede seznam
  oprávněných osob,

  n) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního
  rozvoje,

  o) informuje Evropskou komisi o plnění závazků vyplývajících ze směrnic
  a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady,

  p) zveřejňuje a aktualizuje informace ohledně jednotlivých forem
  podpory pro úspory energie a pro zařízení využívající energii z
  obnovitelných a druhotných zdrojů energie.".

  (2) Činnostmi podle odstavce 1 může ministerstvo pověřit organizační
  složku státu.

  § 11a

  zrušen

  HLAVA V

  SPRÁVNÍ DELIKTY

  § 12

  Přestupky

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty
  nebo činnost osoby oprávněné provést instalaci,

  b) jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie
  nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1,

  c) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie
  a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití
  rozvodů energie podle § 6 odst. 2,

  d) jako vlastník kotlů s výkonem nad 20 kW a rozvodů tepelné energie
  nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 1,

  e) jako vlastník klimatizačního systému se jmenovitým chladicím výkonem
  vyšším než 12 kW nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2,

  f)  jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z
  povinností podle § 7 odst. 1,

  g) jako stavebník nebo vlastník budovy nesplní

  1. některou z povinností při změnách dokončených budov podle § 7 odst.
  2 nebo 3,

  2. některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1, nebo

  3. některou z povinností podle § 9 odst. 1 nebo 3, nebo § 9a odst. 1
  nebo 4,

  h) jako vlastník budovy nesplní některou z povinností podle § 7a odst.
  2,

  i) jako vlastník jednotky nesplní některou z povinností podle § 7a
  odst. 3 nebo 7,

  j) jako konečný uživatel neumožní instalaci, údržbu nebo kontrolu
  přístrojů regulujících dodávku tepelné energie konečným uživatelům
  podle § 7 odst. 4 písm. a).

  (2) Za přestupek lze uložit pokutu do

  a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) nebo j),

  b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c),
  d), e), f), g) nebo h).

  § 12a

  Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního
  deliktu tím, že

  a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty
  nebo osoby oprávněné provést instalaci,

  b) jako držitel licence na podnikání v energetických odvětvích nebo
  dodavatel tuhých a kapalných paliv nebo zpracovatel komunálních odpadů
  neposkytne pořizovateli na jeho výzvu potřebné podklady a údaje podle §
  4 odst. 6,

  c) jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie
  nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1,

  d) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie
  a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití
  rozvodů energie podle § 6 odst. 2,

  e) jako dodavatel zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů
  v rozporu s § 6 odst. 3 uvede v technické dokumentaci nebo návodu na
  použití nesprávné, zkreslené nebo neúplné informace,

  f) jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící kotle
  se jmenovitým výkonem nad 20 kW a rozvody tepelné energie nesplní
  některou z povinností podle § 6a odst. 1,

  g)  jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící
  klimatizační systém se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW
  nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2,

  h)  jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z
  povinností podle § 7 odst. 1,

  i) jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek

  1. nesplní některou z povinností při změnách dokončených budov podle §
  7 odst. 2 nebo 3, nebo

  2. nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1,

  j) jako vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesplní
  některou z povinností podle § 7a odst. 2,

  k) jako stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy
  nebo energetického hospodářství

  1. nepodrobí budovu nebo energetické hospodářství energetickému auditu
  podle § 9 odst. 1,

  2. nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 3,

  3. nezajistí energetický posudek pro některý z účelů podle § 9a odst.
  1, nebo

  4. neoznámí ministerstvu provedení energetického posudku podle § 9a
  odst. 4 písm. a),

  l) jako vlastník jednotky nesplní některou z povinností podle § 7a
  odst. 3 nebo 7,

  m) jako energetický specialista

  1. v rozporu s § 6a odst. 3 písm. e) zpracuje neobjektivní, nesprávnou
  nebo neúplnou zprávu o kontrolách provozovaných kotlů, příslušných
  rozvodů tepelné energie nebo klimatizačních systémů,

  2. v rozporu s § 7a odst. 4 písm. d) zpracuje neobjektivně, nesprávně
  nebo neúplně průkaz,

  3. v rozporu s § 9 odst. 2 písm. b) zpracuje neobjektivně, nesprávně
  nebo neúplně energetický audit,

  4. v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b) zpracuje neobjektivně, nesprávně
  nebo neúplně energetický posudek,

  5. nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 6,

  6. neabsolvuje průběžné vzdělávání podle § 10 odst. 7, nebo

  7. okamžitě neukončí činnost podle § 10b odst. 4,

  n) jako osoba oprávněná provést instalaci

  1. nesplní některou z povinností podle § 10d odst. 6,

  2. neabsolvuje průběžné proškolení podle § 10d odst. 7, nebo

  3. okamžitě neukončí činnost podle § 10f odst. 4,

  o) jako výrobce elektřiny nesplní některou z povinností podle § 6 odst.
  4 nebo 5.

  (2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního
  deliktu dále tím, že

  a) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v §
  8 odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8 odst. 2,

  b) jako obchodník obchodující s výrobky spojenými se spotřebou energie
  uvedenými v § 8 odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8 odst. 4,

  c) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v §
  8 odst. 1 nebo jako obchodník obchodující s těmito výrobky poruší
  některou z povinností podle § 8 odst. 5,

  d) jako výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce uvádějící na
  trh nebo do provozu výrobky spojené se spotřebou energie uvedené v § 8a
  odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8a odst. 2,

  e) jako výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce uvádějící na trh
  nebo do provozu výrobky spojené se spotřebou energie uvedené v § 8a
  odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8a odst. 3,

  f) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v §
  8 odst. 1 nesplní opatření podle § 94 odst. 2 písm. c), d) nebo e)
  energetického zákona, nebo

  g) jako výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce výrobků spojených
  se spotřebou energie uvedených v § 8a odst. 1 nesplní opatření podle §
  94 odst. 2 písm. c), d) nebo e) energetického zákona.

  (3) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c),
  d), e), f), g), l) nebo m) bodů 5, 6 nebo 7 nebo podle odstavce 1 písm.
  n),

  b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), h),
  i), j) nebo podle odstavce 1 písm. k) bodu 2 nebo 4,

  c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k) bodu
  1 nebo 3, odstavce 1 písm. m) bodů 1, 2, 3 nebo 4 nebo odstavce 1 písm.
  o) nebo podle odstavce 2.

  § 12b

  Společná ustanovení ke správním deliktům

  (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
  vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení
  právní povinnosti zabránila.

  (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti
  správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a
  k okolnostem, za nichž byl spáchán.

  (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže
  správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm
  dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy byl spáchán.

  (4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Státní energetická
  inspekce^7a). V prvním stupni územní inspektorát, v jehož územní
  působnosti se nachází místo spáchání správního deliktu. O odvolání
  rozhoduje ústřední inspektorát.

  (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické
  osoby^7b) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona
  o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

  (6) Pokuty vybírá a vymáhá Státní energetická inspekce.

  (7) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

  § 13

  Ochrana zvláštních zájmů

  (1) Ministerstvo je dotčeným orgánem státní správy^8) při ochraně zájmů
  chráněných tímto zákonem v řízeních, která provádí Ministerstvo vnitra
  nebo  Ministerstvo  spravedlnosti, pokud u některých staveb tato
  ministerstva vykonávají působnost stavebních úřadů.

  (2) Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy^8)
  při ochraně zájmů chráněných tímto zákonem v řízeních, která provádějí
  jiné stavební úřady, než jsou stavební úřady uvedené v odstavci 1. V
  těchto  řízeních  vydává  na  základě žádosti stavebníka závazná
  stanoviska,  vzor  žádosti a rozsah závazného stanoviska stanoví
  prováděcí právní předpis.

  (3) Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy při
  pořizování politiky územního rozvoje a územní plánovací dokumentace,
  pokud umisťují nebo mění zdroje energie, distribuční soustavy určené k
  distribuci elektrické energie a plynu, nebo rozvodná tepelná zařízení.
  V těchto případech vydává stanovisko v rozsahu stanoveném prováděcím
  právním předpisem.

  (4) Prováděcí právní předpis stanoví podmínky pro určení energetických
  zařízení,  k nimž vydává stanovisko podle odstavce 3 a závazné
  stanovisko podle odstavce 2 ministerstvo nebo Státní energetická
  inspekce.

  (5) Ministerstvo obrany jako dotčený orgán státní správy uplatňuje
  závazná stanoviska podle tohoto zákona v územním řízení a stavebním
  řízení u staveb důležitých pro obranu státu^17).

  § 13a

  Kontrola

  (1) Kontrolu dodržování ustanovení tohoto zákona upravuje zvláštní
  zákon^2).

  (2) Kontrolu dodržování tohoto zákona v objektech důležitých pro obranu
  státu^17) provádí Ministerstvo obrany, v objektech sloužících k plnění
  úkolů Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Policejní akademie
  České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Úřadu
  pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační služby a v
  objektech  organizačních  složek státu a příspěvkových organizací
  zřízených Ministerstvem vnitra provádí Ministerstvo vnitra a u staveb,
  u kterých Ministerstvo spravedlnosti vykonává působnost stavebního
  úřadu, provádí Ministerstvo spravedlnosti.

  HLAVA VI

  SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  § 14

  (1) Povinnost podle § 4 zpracovat územní energetickou koncepci musí být
  splněna do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  (2) Povinnost podle § 6a odst. 10 vybavit vnitřní tepelná zařízení
  budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie musí být splněna
  do 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  (3)  Organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí,
  příspěvkové organizace uvedené v § 9 odst. 3 písm. b) a fyzické a
  právnické osoby uvedené v § 9 odst. 3 písm. c) jsou povinny do 4 let
  ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nechat si zpracovat na jimi
  provozované energetické hospodářství a budovy energetický audit. Tato
  lhůta nemusí být dodržena, je-li celková roční spotřeba energie vyšší
  než desetinásobek vyhláškou stanovených hodnot; v tomto případě se
  lhůta prodlužuje na 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona s tím,
  že energetický audit musí být zahájen do 2 let ode dne nabytí účinnosti
  tohoto zákona.

  (4) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6 až 10a, § 10d, § 10e a §
  13.

  (5) Práce na zpracování územní energetické koncepce musí být zahájeny
  do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto zákona.

  (6)  Povinnost  zpracovávat  energetický  audit se nevztahuje na
  energetické hospodářství a budovy, u kterých bylo vydáno stavební
  povolení,  nebo byla zahájena nebo ukončena výstavba nebo změna
  dokončené stavby

  a) do 31. prosince 2001 se státní dotací poskytnutou ministerstvem v
  rámci programu, nebo

  b) do 31. prosince 2001 se státní dotací nebo půjčkou Státním fondem
  životního  prostředí,  Ministerstvem  pro  místní  rozvoj,  nebo
  Ministerstvem zemědělství.

  ČÁST DRUHÁ

  ÚČINNOST

  § 15

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

  Klaus v. r.

  Havel v. r.

  Zeman v. r.

  Vybraná ustanovení novel

  Čl. XXXV zákona č. 223/2009 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto
  dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se
  posuzují podle dosavadních právních předpisů.

  Čl. II zákona č. 299/2011 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
  podle dosavadních právních předpisů.

  Čl. II zákona č. 318/2012 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Osoba oprávněná vykonávat kontrolu účinnosti kotlů, klimatizačních
  systémů, zpracovat průkaz energetické náročnosti budov a energetický
  audit přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je povinna podat žádost
  o průběžné vzdělávání podle § 10 odst. 7 zákona č. 406/2000 Sb., ve
  znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1 roku ode dne
  nabytí účinnosti tohoto zákona pro oprávnění vydaná do 31. prosince
  2007, pro oprávnění vydaná do 31. prosince 2009 do 2 let ode dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona a pro oprávnění vydaná po 31. prosinci 2009 do
  3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud má oprávněná osoba
  více oprávnění s různým termínem jejich vydání, vztahuje se povinnost
  podat žádost o průběžné vzdělávání podle věty první k termínu vydání
  nejstaršího oprávnění.

  2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
  podle dosavadních právních předpisů.

  3. Povinnost podle § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., ve
  znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vybavit vnitřní
  tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie
  musí být splněna do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  4. Průkazy energetické náročnosti budov zpracované přede dnem nabytí
  účinnosti tohoto zákona jsou platné 10 let od doby svého vypracování a
  považují se za průkazy podle tohoto zákona s výjimkou průkazu podle §
  7a odst. 1 písm. a).

  1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince
  2002 o energetické náročnosti budov.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009
  o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a
  následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009
  o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených
  se spotřebou energie.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010
  o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích
  výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích
  o výrobku.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010
  o energetické náročnosti budov.

  1b) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
  zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  2) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
  správy  v  energetických  odvětvích  a o změně některých zákonů
  (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  2a) Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti
  obsahu územní energetické koncepce.

  3) § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

  4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  4b) Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně
  některých zákonů.

  4c) § 15 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
  a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění
  pozdějších předpisů.

  5) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické
  vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým
  prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve
  znění pozdějších předpisů.

  5a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
  způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a
  některých příslušníků jiných států, a o změně některých zákonů (zákon o
  uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

  6c) Vyhláška č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování
  energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické
  dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické
  spotřebiče uváděné na trh.

  6d) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
  změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba
  označení CE.

  6e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze dne 17.
  července  2000  o revidovaném systému Společenství pro udělování
  ekoznačky.

  6f) Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti náležitostí
  energetického auditu, ve znění pozdějších předpisů.

  6f) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších
  předpisů.

  6g) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
  předpisů.

  7) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších
  předpisů.

  7a) § 92 odst. 1 a § 93 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
  podnikání a o výkonu státní zprávy v energetických odvětvích a o změně
  některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  7b) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

  8) § 126 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  9) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
  pozdějších předpisů.

  10) Vyhláška č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování
  energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické
  dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické
  spotřebiče uváděné na trh.

  11) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
  změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  12) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
  předpisů.

  13) Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
  území, ve znění pozdějších předpisů.

  14) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

  15) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

  16) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
  zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  17) § 29 a 43 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České
  republiky.